Học để điều trị bệnh nhân tốt hơn

SO SÁNH NGUY CƠ THÂM NHIỄM MÀNG NÃO KHI PHẪU THUÂT BỆNH NHÂN BỊ U NÃO DI CĂN

Nghiên cứu tiến hành trên 827 bệnh nhân bị u não di căn trên lều được phẫu thuật bóc u hoặc xạ phẫu. Phẫu thuật bóc u trọn khối (en bloc) được thực hiện trên 351 bệnh nhân và bóc u từng mảnh (piecemeal) thực hiện ở 191 bệnh nhân; 285 bệnh nhân được xạ phẫu (stereotactic radiosurgery). Theo dõi cho thấy thâm nhiễm màng não (leptomeningeal disease) xảy ra ở 29 bệnh nhân trong nhóm phẫu thuật và 4 bệnh nhân ở nhóm xạ phẫu. Tỷ lệ bị di căn màng não cao hơn rõ rệt ở bệnh nhân được mổ bóc u từng mảnh so với bệnh nhân được mổ bóc u nguyên khối  hoặc xạ phẫu. Tỷ lệ di căn màng não giữa mổ bóc u nguyên khối và xạ phẫu thì không khác nhau.

Kết luận: Phẫu thuật bóc u não di căn bằng phương pháp bóc u từng mảnh làm tăng nguy cơ di căn màng não so với bóc u nguyên khối hoặc xạ phẫu.

Trương Văn Trí lược dịch

Nguồn: Suki D et al, Neurosurgery 2009; https://academic.oup.com/neurosurgery/article-abstract/64/4/664/2555652?redirectedFrom=fulltext

Leave a Comment

(0 Comments)

Your email address will not be published. Required fields are marked *