Học để điều trị bệnh nhân tốt hơn

HƯỚNG DẪN XỬ TRÍ BỆNH LÝ TỦY CỔ DO THOÁI HÓA

Các tác giả tiến hành 5 đánh giá hệ thống (systematic reviews)  về các nghiên cứu khoa học đã công bố trong y văn để tổng hợp các bằng chứng khoa học về diễn biến bệnh; yếu tố nguy cơ đối với diễn biến bệnh; tính hiệu quả, và sự an toàn của điều trị bảo tồn và phẫu thuật; ảnh hưởng của khoảng thời gian có triệu chứng và mức độ nặng của bệnh lý tủy cổ lên kết quả điều trị; và tần suất, thời điểm, và dự đoán sự tiến triển của triệu chứng. Nhóm tác giả xây dựng hướng dẫn đã sử dụng thông tin này, cùng với khả năng thành thạo chuyên môn, để đưa ra các khuyến cáo cho việc xử trí bệnh lý tủy cổ do thoái hóa (Degenerative Cervical Myelopathy-DCM).

Kết quả:

Nhóm tác giả khuyến cáo:

  1. Phẫu thuật đối với bệnh nhân bị DCM nặng

Chất lượng bằng chứng (Quality of Evidence): Trung bình

Mức độ khuyến cáo (Strength of Recommendation): Mạnh

  1. Phẫu thuật đối với bệnh nhân bị DCM vừa

Chất lượng bằng chứng: Trung bình

Mức độ khuyến cáo: Mạnh

  1. Phẫu thuật hoặc phục hồi chức năng và theo dõi sát đối với bệnh nhân bị DCM nhẹ. Nếu điều trị bảo tồn, khuyến cáo (recommend) mổ nếu có sa sút thần kinh và  đề nghị (suggest) mổ nếu bệnh nhân không cải thiện.

Chất lượng bằng chứng: Rất thấp đến thấp

Mức độ khuyến cáo: Yếu

  1. Không nên đề nghị mổ dự phòng cho bệnh nhân có chèn ép tủy cổ nhưng không bị bệnh lý tủy cổ và không có dấu chứng hoặc triệu chứng của bệnh lý rễ. Những bệnh nhân này cần được tư vấn nguy cơ tiềm tàng về sự tiến triển, hướng dẫn cho bệnh nhân biết về các dấu chứng và triệu chứng của bệnh lý tủy, và cần được theo dõi trên lâm sàng.

Chất lượng bằng chứng: Không có bằng chứng được xác định; khuyến cáo được đưa ra dựa trên ý kiến của chuyên gia lâm sàng

Mức độ khuyến cáo: Yếu

  1. Bệnh nhân không bị bệnh lý tủy cổ nhưng có chèn ép tủy cổ và có biểu hiện lâm sàng của bệnh lý rễ, điện sinh lý có thể khẳng đinh hoặc không khẳng định có bệnh lý rễ thì có nguy cơ cao tiến triển đến bệnh lý tủy cổ và nên được tư vấn về nguy cơ này. Các tác giả đề nghị mổ hoặc điều trị bảo tồn bao gồm theo dõi sát hoặc phục hồi chức năng. Trong trường hợp xuất hiện bệnh lý tủy cổ, bệnh nhân nên được xử trí theo khuyến cáo ở trên

Mức độ bằng chứng: Thấp

Mức độ khuyến cáo: Yếu

Trương Văn Trí lược dịch

Nguồn: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5684840/

Leave a Comment

(0 Comments)

Your email address will not be published. Required fields are marked *